“Blockchain” “AscendEX” bilen oýun pudagyny nädip kesgitläp biler
Blog

“Blockchain” “AscendEX” bilen oýun pudagyny nädip kesgitläp biler

Blokain oýunçylara we döredijilere täsir etjek sanly oýun tejribesini täzeden kesgitläp bilermi? Oýun döredijiler bar bolan resanrlara we atlara blokirlemäni birleşdirip bilermi? Bu makalada, blockchain esasly oýunlaryň geçmişi, şu güni we geljegi barada bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesini açdyk. Oýun pudagy, mikrotransaksiýalaryň köpçülikleýin kabul edilmeginden başlap, wirtual we giňeldilen hakykat ösüşlerine çenli onýyllykda köp täzelikleri gördi. “Blockchain” häzirki we geljekdäki pudaklaryň arasynda sütün boldy we oýun hem muňa gabat gelmeýär.