• Thời gian khuyến mãi: 14 ngày
  • Khuyến mại: ước tính 100% APR