• Период на промоција: 14 дена
  • Промоции: 100% проценка. АПР