• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: 14 ថ្ងៃ។
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 100% ប៉ាន់ស្មាន។ APR